การสวดมนต์ทำให้ระลึกถึงความดีของพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ นอกจากนี้ยังทำให้จิตใจสงบและสบายใจ โดยปกติผู้สูงอายุมักจะสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อให้จิตใจสงบ และการเปล่งเสียงในการสวดมนต์ยังช่วยบริหารปอดอีกด้วย

 

 

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

         
อิมินา   สักกาเรนะ   พุทธัง   อะภิปูชะยามิ
         
อิมินา   สักกาเรนะ   ธัมมัง   อะภิปูชะยามิ
         
อิมินา   สักกาเรนะ   สังฆัง   อะภิปูชะยามิ


บทสวดมนต์กราบพระรัตนตรัย

         
อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ   ภะคะวา   พุทธัง   ภะคะวันตัง  อภิวาเทมิ (กราบ)
         
สะวากขาโต     ภะคะวะตา   ธัมโม  ธัมมัง   นะมัสสามิ (กราบ)
         
สุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ   สังฆัง   นะมามิ (กราบ)


บทสวดมนต์นมัสการพระรัตนตรัย

         
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)


บทสวดมนต์ไตรสรณคมน์

         
พุทธัง   สะระณัง  คัจฉามิ
         
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
         
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

         
ทุติยัมปิ  พุทธัง   สะระณัง  คัจฉามิ
         
ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
         
ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

         
ตะติยัมปิ  พุทธัง   สะระณัง  คัจฉามิ
         
ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
         
ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 

บทสวดมนต์ถวายพรพระ ( อิติปิโสฯ)

 

พุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

ธรรมคุณ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สังฆคุณ

 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร 

         
นโม ๓ จบ

         
ชะยาสะนาคะตา  พุทธา  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง
         
จะตุสัจจา  สะภังระสัง  เย ปิวิงสุ  นะราสะภา

         
ตัณหังกะราทะโย  พุทธา  อัฏฐะวีสะติ  นายะกา
         
สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง  มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

         
สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน
         
สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  อุเร  สัพพะคุณากะโร

         
หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ  สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ
         
โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก

         
ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง  อาสุง  อานันทะราหุลา
         
กัสสะโป  จะ  มะหานาโม  อุภาสุง  วามะ  โสตะเก

         
เกสันเต  ปิฏฐิภาคัสมิง  สุริโย  วะ  ปะภังกะโร
         
นิสินโน  สิริสัมปันโน     โสภิโต  มุนิ  ปุงคะโว

         
กุมาระกัสสะโป  เถโร    มะเหสี  จิตตะวาทะโก
         
โส มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง  ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

         
ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ  อุปาลี  นันทะสีวะลี
         
เถรา  ปัญจะ  อิเม  ชาตา  นะลาเต  ติละกา  มะมะ

         
เสสาสีติ  มะหาเถรา   วิชิตา  ชินะสาวะกา
         
เอตาสีติ  มะหาเถรา   ชิตะวันโต  ชิโนระสา
         
ชะลันตา  สีละเตเชนะ  อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

         
ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ    ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง
         
ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ  วาเม  อังคุลิมาละกัง

         
ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
         
อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ  เสสา  ปาการะสัณฐิตา

         
ชินาณา  วะระสังยุตตา  สัตตะปาการะลังกะตา
         
วาตะปิตตา  ทิสัญชาตา  พาหิรัช  ฌัตตุปัททะวา

         
อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ    อะนันตะ  ชินะเตชะสา
         
วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ  สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

         
ชินะปัญชะระ  มัชฌัมหิ  วิหะรันตัง  มะฮีตะเล
         
สะทาปาเลนตุ  มัง  สัพเพ  เต  มะหาปุริสาสะกา

         
อิจเจวะมันโต  สุคุตโต  สุรักโข  ชินานุภาเวนะ  ชิตูปัททะโว
         
ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ  สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย
         
สัมธัมมานุภาวะ  ปาลิโต  จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ ฯ

 

บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

 

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง

วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย

วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

 

มหาการุณิโก

 

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง 

ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต 

สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะ

วัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิ

วัฑฒะโน เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ

ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะ

ปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 

อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต 

ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง 

สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต 

จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง 

ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง 

ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ 

กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

 

   ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ 

สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ 

สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ

 

   ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ 

 สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ 

 สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ

 

   ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ 

 สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ 

 สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ

 

อิติปิโส เท่าอายุ

 

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

 

ให้สวดเกินอายุ ๑ จบ เช่น อายุ ๔๔   ต้องสวด ๔๕

 

คำแผ่เมตตา

         
สัพเพ สัตตา 
         
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น                    

         
อะเวรา โหนตุ 
         
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 

         
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ        
         
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย    

         
อะนีฆา โหนตุ 
         
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 

         
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ 
         
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ 


คาถาแผ่เมตตาตนเอง

         
อะหัง สุขิโต โหมิ 
         
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

         
อะหัง นิททุกโข โหมิ 
         
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ 

         
อะหัง อะเวโร โหมิ 
         
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร 

         
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ 
         
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง 

         
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ 
         
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด 


คาถาแผ่ส่วนกุศล

         
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร 
         
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข 

         
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 
         
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข 

         
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา 
         
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข 

         
อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา 
         
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
 
         
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา 
         
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
 
         
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี 
         
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข 

         
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา 
         
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ 


คาถาสะเดาะเคราะห์ (ต่ออายุ)


           (
ให้ภาวนาทุกเช้า เย็น คนที่ดวงชะตาไม่ขาดก็ใช้ได้ ถือเป็นการต่อดวงชะตาชีวิต มีอานุภาพให้เกิดโชคลาภ และปราศจากอันตราย

         
อิติปิ โส ภะคะวา พระอาทิตย์เทวา วิญญาณะสัมปันโน 
         
อิติปิ โส ภะคะวา พระจันทร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน 
         
อิติปิ โส ภะคะวา พระอังคารเทวา วิญญาณะสัมปันโน 
         
อิติปิ โส ภะคะวา พระพุทธเทวา วิญญาณะสัมปันโน 
         
อิติปิ โส ภะคะวา พระพฤหัสเทวา วิญญาณะสัมปันโน 
         
อิติปิ โส ภะคะวา พระศุกร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน 
         
อิติปิ โส ภะคะวา พระเสาร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน 
         
อิติปิ โส ภะคะวา พระราหูเทวา วิญญาณะสัมปันโน 
         
อิติปิ โส ภะคะวา พระเกตุเทวา วิญญาณะสัมปันโน 
         
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง 
         
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ 
         
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน 
         
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต 
         
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู 
         
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ 
         
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง 
         
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ 
         
อิติปิ โส ภะคะวา ภะคะวา ภะคะวาติ   

                 
คำกรวดน้ำ

         
อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตาโหนตุ ญาตะโย
         
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลาย จงมีความสุขภาย สุขใจเถิด 

 

คำอธิฐานอโหสิกรรม

 

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่กระทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวร จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย

 

แม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป

 

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ